Statut

Statut Fundacji Civis Liber
z dnia 10 grudnia 2018 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja “CIVIS LIBER”, zwana dalej “Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Krzysztofa Lipczyka oraz Piotra Lipczyka zwanego dalej Fundatorami, aktem notarialnym nr 332/2016 sporządzonym przez notariusza – Bognę Gałązkę-Mikinę w kancelarii notarialnej w Łodzi, Al. Mickiewicza  15 lok.21 w dniu 26 stycznia 2016r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,  przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,
 4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 7. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
 8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim Dopuszczonych. 

Rozdział II.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Głównym celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania i  promocji myśli wolnościowej w obszarze: nauk ekonomicznych, politycznych, filozofii, etyki oraz historii.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
  1. działania witryn internetowych i publikacji na portalach społecznościowych, dostarczających aktualne informacje, analizy, opracowania zagadnień społeczno-gospodarczych, a także narzędzia interaktywne;
  2. wydawania materiałów informacyjnych, książek, i podobnych publikacji w formie drukowanej i elektronicznej;
  3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;
  4. badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników;
  5. organizację kongresów i konferencji, klubów dyskusyjnych oraz konkursów;
  6. wypożyczania i przechowywania książek, publikacji i podobnych materiałów naukowych, z przeznaczeniem dla ogółu społeczeństwa;
  7. wspierania inicjatyw społecznych w obrębie nauki i edukacji, ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
  1. działania witryn internetowych i publikacji na portalach społecznościowych, dostarczających aktualne informacje, analizy, opracowania zagadnień społeczno-gospodarczych, a także narzędzia interaktywne;
  2. wydawania materiałów informacyjnych, książek, i podobnych publikacji w formie drukowanej i elektronicznej;
  3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;
  4. badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników;
  5. organizację kongresów i konferencji, klubów dyskusyjnych oraz konkursów;
  6. wypożyczania i przechowywania książek, publikacji i podobnych materiałów naukowych, z przeznaczeniem dla ogółu społeczeństwa;
  7. wspierania inicjatyw społecznych w obrębie nauki i edukacji, ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 7

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 2. Wszystkie kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 roku.
 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 4. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundacje.
 5. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
  5. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
  6. dywidend i odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  7. wpłat 1% podatku od podatników
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundacje jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
  4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV.

Władze Fundacji

§ 11

 1. Władzami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji,
  b) Rada Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
Zarząd Fundacji

§ 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym prezesa i wiceprezesa, powoływanych wspólnie przez Fundatorów na czas 5 lat.
 2. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład zarządu powołuje Fundatorzy.Kolejny skład powoływany jest przez Radę Fundacji.
 4. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z Fundatorów,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. składanie wniosku do Fundatorów o zmianę statutu,
  8. wnioskowanie do Fundatorów o połączenie i likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, powiadamiając telefonicznie lub przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji za zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego paragrafu.
 4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy, jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Zarządu Fundacji.
 5. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. odwołania, o którym mowa w pkt 6. niniejszego paragrafu,
  4. śmierci członka.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

§ 16

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz merytorycznych,
 4. udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesa Zarządu Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Sposób reprezentacji

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach może każdy członek zarządu samodzielnie.

Rozdział. V.
Postanowienia końcowe

Zmiana statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja fundacji

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 22

Wniosek o likwidacji zgłasza Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

§ 24

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Łodzi.